εικόνα promo για εξοικονομω αυτονομώ. Δείχνει ένα σπίτι αντλίες θερμοτητας και κλιματισμό samsung ηλιακο και λεβητες transparent

Αναβαθμήστε το σπίτι σας ενεργειακά και εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα έως και 75%

Tο νέο πρόγραμμα Eξοικονομώ 2021 επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει σκοπό να βελτιώσει την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο/κτίριο κατοικίας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (όπως φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα 2.).

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του προγράμματος είναι ο μεγαλύτερος χρόνος για την συμπληρώσει των αιτήσεων, καθώς η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για 50 ημέρες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους δικαιούχους να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες του (περίπου 105.000 κατοικίες μέχρι το 2025).

Κατοικίες που επιδοτούνται και ποσά επιδότηση αν κατηγορία

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) κατηγορίες αιτήσεων:
α) Αίτηση Μονοκατοικίας ή Μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία, όπου το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ανά εισοδηματική κατηγορία ορίζεται ως εξής (Πίνακας 1):

 • Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 75% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 65%.
 • Ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό έως 20.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 70% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 60%.
 • Ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό έως 30.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 55% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 45%.
 • Ατομικό εισόδημα έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό έως 40.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 45% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.
 • Ατομικό εισόδημα έως 50.000 ευρώ και οικογενειακό έως 60.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 40% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.

Πίνακας 1.

 

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα
(€)

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ιδιοκατοίκηση από τον
αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε
έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

1

≤5.000

≤10.000

75%

65%

2

>5.000 – 10.000

>10.000 – 20.000

70%

60%

3

>10.000 – 20.000

>20.000 – 30.000

55%

45%

4

>20.000 – 30.000

>30.000 – 40.000

45%

40%

5

>30.000

>40.000

40%

40%

Οι αρχικές αυτές ενδεικτικές κατανομές σε κάθε υποσύνολο Περιφερειακών ενοτήτων μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εντάξεων στο παρόν Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ανωτέρω πόροι δύναται να συνδυασθούν με άλλους εθνικούς πόρους για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλέξιμες κατοικίες. Επιπλέον, οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος δύνανται να προσαυξηθούν, σε περίπτωση μεγάλου όγκου αιτήσεων και εξάντλησης των πόρων αυτής.

β) Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία) όπου όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Οι προυποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε να μπορεί να επιλεχθεί μία κατοικία είναι οι εξής:

 • Να υφίσταται νόμιμα.
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας και στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), καθώς και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται πλήρως και ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας και στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), καθώς και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται πλήρως και ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου

Ελάχιστες Ενεργειακές Απαιτήσεις

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στις κατοικίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕνΑΚ), καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του προγράμματος.Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ. (πίνακας 2)
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών , αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ. (πίνακας 2)

 

Πίνακας 2.

Ενεργειακές κατηγορίες (κατάταξη)

Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ
(μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, πολυκατοικία)

Ελάχιστος ενεργειακός στόχος : κατάταξη στο Β’ ΠΕΑ
(μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, πολυκατοικία)

Α+

Α

Β+

Β

Γ

Γ

Α

Δ

Δ

Β+

Ε

Ε

Β

Ζ

Ζ

Γ

Η

Η

Δ

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ανά τύπο κατοικίας

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να επιλεχθούν για το πρόγραμμα εξοικονομώ είναι οι εξής:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 4. Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Ποιο συγκεκριμένα για την αναβάθμιση στη θέρμανση/ ψυξη και στα συστήματα ΖΝΧ δείτε αναλυτικότερα τον πίνακα 3 . Επίσης στην κατηγορία 5 μπορούν να επιλεχθούν έξυπνα συστήματα Θέρμανσης/ψύξης και αισθητήρες, που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν διακριτά τη θερμοκρασία σε κάθε χώρο. (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, θερμοστατικές κεφαλές, λοιποί αυτοματισμοί θέρμανσης)

Πίνακας 3.

Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων

Μονοκατοικία/Μεμονωμένο διαμέρισμα

Πολυκατοικία

Μη κοινόχρηστες (διαμέρισμα)

Κοινόχρηστες

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

 

 

 

3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55o C) 

3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου

3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου

3.Η Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

 

 

 

4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

4.Δ Αντλία θερμότητας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα, διαβάστε τον αναλυτικό οδηγός εφαρμογής προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”

Η εταιρεία μας Mastelko – Α. Κολομβάκη & Σία Ε.Ε. αναλαμβάνει ως εγκεκριμένη και καταχωρησμένη προμηθεύτρια εταιρεία, την πώληση και εγκατάσταση συστηματών ψύξης-κλιματισμού, θέρμανσης (κατηγορία 3) και ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ) (κατηγορία 4). Επίσης, έχοντας μεγάλη εμπειρία στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, μπορούμε να σας προτείνουμε πληθώρα λύσεων σε αυτοματισμούς και έξυπνα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας (κατηγορία 5), που μπορούν να επιλεχθούν για το πρόγραμμα. Κάντε μία επισκεψη στο φυσικό μας κατάστημα για να βρείτε, ανάμεσα σε αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, λέβητες, ηλιακά θερμοσίφωνα-συστήματα, έξυπνους θερμοστάτες κ.α., της ιδανική λύση για εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε απευθείας μία προσφορά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησής σας συμπληρώστε όλα τα πλαίσια. Στην περίπτωση που οι επλέξιμες κατηγορίες είναι πάνω από ( π.χ. 3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55o C και Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ), τότε επιλέξτε την μία από τις δύο από τις επιλογές που σας δίνονται στο πλαίσιο και την αναφέρετέ την στο πλαίσιο του κειμένου παρακάτω. Στο πλαίσιο του κειμένου μπορείτε να μας αναφέρετε περισσότερες λεπτομέριες όπως λίτρα του ηλιακού, btu/h των κλιματιστικών και ποσότητα.

Φόρμα αίτησης προσφοράς για το πρόγραμμα ”Εξοικονομώ 2021”

   

  Για την έκδοση προσφοράς, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μελέτη από μηχανικό και να έχετε το έντυπο υπαγωγής.

  toto togel
  situs togel
  toto slot
  situs toto
  situs togel
  rtp slot
  cerutu4d
  toto slot
  situs toto
  bo togel
  situs togel
  situs toto
  situs togel
  situs togel
  toto togel
  pam4d
  toto togel
  situs togel
  situs toto
  situs togel
  toto togel
  situs togel
  situs togel
  bandar toto
  situs togel
  bo togel
  toto togel
  situs togel
  situs toto
  situs toto
  situs togel
  toto slot
  pam4d
  bento4d
  bento4d
  bento4d
  jacktoto
  jacktoto
  cerutu4d
  cerutu4d
  situs toto
  situs togel
  situs togel
  situs togel
  situs toto
  situs toto
  situs togel
  bandar togel
  situs toto
  situs toto
  situs toto
  situs toto
  situs togel
  situs togel resmi
  situs togel
  situs toto resmi
  situs togel resmi
  situs toto
  toto slot
  situs toto
  situs toto
  situs toto
  situs togel
  situs toto
  situs toto macau
  bo toto
  bo toto
  situs toto
  toto togel
  situs toto
  togel resmi
  situs toto
  situs toto
  situs togel
  situs togel resmi
  pengeluaran macau
  situs toto
  situs toto
  situs togel
  situs togel
  situs toto
  situs toto
  toto slot
  situs toto
  situs togel
  situs toto slot
  cerutu4d
  bo toto
  situs toto
  situs toto
  situs toto
  situs toto macau
  cerutu4d
  situs toto
  situs toto macau
  bet togel
  toto togel
  gimbal4d
  gimbal4d
  toto slot
  situs toto
  situs toto
  toto slot
  situs toto
  situs toto
  toto togel
  situs toto
  toto slot
  situs togel
  situs toto slot
  live casino
  toto slot
  toto togel
  situs togel
  situs toto
  bandar togel
  bandar togel
  situs toto
  bo togel
  situs toto
  daftar situs togel